Polityka Prywatności firmy Hashtagshero właściciela platformy/aplikacji

 Hashtagshero.com

www.hashtagshero.com

 

1. Administratorem danych jest Hashtagshero z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 16h, wpisanej do CEIDG NIP: 6912367934

REGON: 386055571

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 1. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u/platformie/aplikacji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej platformie/aplikacji, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko,

adres e-mail, numer telefonu, adres IP, nazwa kont(a) w mediach społecznościowych, PESEL, podczas rejestracji konta u nas, każde inne treści które sam generujesz i które są powiązane z Twoim kontem, informacje finansowe nr. rachunku bankowego, adresy, numery telefonów, imię i nazwisko. Wszystko co jest potrzebne do wykonania transakcji.


2. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.


3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: office@hashtagshero.com

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 1. Witryna foxter-sport.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
 2. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

 1. przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług,
 2. naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 1. prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa,
 2. archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji,
 3. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje,
 4. realizowania obowiązków prawnych podmiotu Hashtagshero.
 5. część Twoich danych, takich jak: imię, nazwisko, rocznik urodzenia, miejscowość, ,wizerunek na zdjęciach i materiałach video będzie widoczna dla innych użytkowników strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

§5. Informacje o formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,

adres IP).

 1. Dane z formularzy zapisów są wyświetlane na stronie www.hashtagshero.com

 

 1. Dane osobowych podane w formularzu zapisów są rejestrowane przez Administratora strony w rejestrze (RODO)
 2. Osoba, która wypełni formularz zapisów ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania

zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie

 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu utworzenia list klientów.

 

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 1. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:

 1. okres przez jaki są świadczone usługi;
 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 3. okres na jaki została udzielona zgoda;
 4. okres przez który przepisy prawa mogą obligować podmiot Hashtagshero

do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

 1. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Państwa dane mogą zostać przekazane:

 1. podmiotom współpracującym (firmom,markom)oraz kontrahentom.
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym podmiot Hashtagshero zlecił np. prowadzenie postępowania;
 4. portalom społecznościowym, dostawcom płatności, podmiotom zapewniającym nam wsparcie techniczne;
 5.  podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1. brak możliwości zarejestrowania się w serwisie rejestracyjnym.
2. brak możliwości otrzymywania powiadomień,newsletterów,maili.

3. brak możliwości korzystania z usług Hashtagshero.com

 

Before browse our site, please accept our cookies policy